آثارعدم تمکین


کتایون همایونی ـ کارشناس ارشد حقوقی
ـ 1ـ عدم استحقاق زن نسبت به نفقه (مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی) ـ2ـ کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه (مواد 16و17 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353).  بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه‌ی ازدواج مجدد بگیرد. ـ3ـ امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد  البته در کلیه‌ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه‌ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می‌دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می‌تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی‌گیرد.  عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب شوهر نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست نماید. به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می‌آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد، زن می‌تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.

چهارشنبه 25 فروردين 1400
04:35:09
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT