باغستان زیبا


پوریا کاکوند انجمن توسعه حیات شهر
گرچه بیشتر از زخم‌هایش گفته‌ایم، اما مرهم است. در این شهر نفس کشیده باشی، می‌دانی بهار از سمت شکوفه‌ها‌ی بادام می‌وزد: «دیدی بادام‌ها گل کرده، دیگه بهار آمد.»... پایت را از شهر بلند می‌کنی، می‌گذاری میان حجم درختان، بهار که باشد، فصل آبیاری است. بخت یارت باشد، به محلی می‌رسی که نوبت آب دارد. باغکاران نهرها را پاکیزه می‌کنند، بندها را باز و بسته می‌کنند، رودخانه در نهرها راه باز می‌کند، نوبت به نوبت باغها دریاچه می‌شوند، دریاچه‌های کوچک که می‌شود از وسط آنها عبور کرد، از روی کرت‌ها که پیچ می‌خورند. درخت‌ها در آب ایستاده‌اند. باد می‌وزد، شکوفه‌ها روی آب می‌پاشند.. نه، این زیبایی به وصف درنمی‌آید... بهار فصل کار است. باغکاران نهال می‌کارند، سرشاخه‌های هرس‌شده را می‌سوزانند. راه آب را باز می‌کنند. یکی از مناظر بسیار زیبا در باغستان، انجام این فعالیت‌ها توسط باغکاران در میان شکوفه ها، آواز پرندگان و تمام جانوران است، چه آنهایی که در روی زمین و درختان زندگی می‌کنند، مانند زنبورها و پرندگان و چه آنهایی که در زیر زمین زندگی می‌کنند، همگی آنها هم مثل باغ‌کاران در اوج فعالیت خود هستند. این مناظر زیبا نه تنها در روز، بلکه در شب در زیر نور فانوس‌ها و یا چراغ‌ قوه‌های باغکاران در حین آبیاری، در زیر نور چراغ‌های کنار جاده‌ها و یا ماشین‌های که از کنار باغستان می‌گذرند، خودنمایی می‌کنند. طلوع خورشید باغستان زیباست، مثل غروبش. باغستان حصار که ندارد، باغ هم نداشته باشی، دوست باشی یا مردم شهر یا رهگذری ناآشنا، آیین سخاوتش به رویت گشاده است. در ایام نوروز، باغستان و باغکاران مهمان‌های متفاوتی دارند. عده‌ای از آنها مردم شهر و دوستان و آشنایانند. خدا قوتی می‌گویند، خستگی و کسالت شهر را در باغستان می‌تکانند، گاهی به باغ‌ها سرازیر می‌شوند، گیاهان تازه روییده شده را از زمین را می‌چینند، شینگ فراوان‌تر است. باغکاران بیشتر مواقع این مهمان‌ها را دعوت به نوشیدن چای آتشی می‌کنند و در موقع نهار آنها را دعوت به دیزی می‌کنند. گاهی هم برعکس، رهگذران باغستان، باغکاران را میهمان می‌کنند. زنبورداران، میهمانان دیگر باغستانند در بهار. از خانواده‌ی خود دور شده‌اند و بیشتر مواقع از شهرهای دیگر زنبور‌های خود را در فصل گل و گرده به سمت باغستان قزوین کوچ می دهند تا درایام نوروز میهمان باغستان باشند. در کنار باغکاران در این ایام در طول شبانه‌روز در باغستان می‌مانند. گاهی مواقع آنها در چاه‌خانه‌های باغداران در کنار باغداران شب‌نشینی می‌کنند و گاهی مواقع باغکاران در چادرهای آنها میهمان می‌شوند. امیدوارم با تمام نامهربانی‌ها باغستان و درختان هزار ساله که گواه دیدن چند صد سال فعالیت انسان‌ها و جانوران در زیر سایه خود بوده‌اند همیشه زنده بمانند و گواه زنده بودن و زندگی کردن نسل ما برای آیندگان باشند.

شنبه 9 اسفند 1399
04:35:49
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT