دریافت فرانشیز قصه پرغصه جدید بیمه‌شدگان است


با فروش امور درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، وضعیت زندگی آنان به عنوان حداقل بگیران جامعه بدتر خواهد شد وقتی کلیه‌ی سرمایه سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، دریافت فرانشیز قصه پرغصه جدید برای آنان است.
محمدرضا رجایی‌پور، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه‌های مهرام قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بر اساس قانون الزام مصوب مجلس شورای اسلامی‌، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان از حق درمان رایگان برخوردار هستند.
به گزارش ایلنا‌، رجایی پور افزود: با فروش امور درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، وضعیت زندگی بیمه‌شدگان اعم از کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های آنان به عنوان حداقل‌ بگیران جامعه بدترخواهد شد.
وی ادامه داد‌: وقتی کلیه‌ی سرمایه سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است و از حقوق آنان دریافت شده‌، دریافت فرانشیز قصه پرغصه جدید برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است.
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه‌های مهرام قزوین خاطر‌نشان ساخت: اقدامات اخیر مجموعه وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم افزایش مستمری‌های بازنشستگان و دریافت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان هیچ مبنای قانونی نداشته و به زیان بازنشستگان است.

دوشنبه 11 بهمن 1389
08:35:25
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT