قزوین؛ شهر سردرگم


بیت‌ا... اکبری مقدم
هر شهر در ابتدای به وجود آمدن، یک دلیل بنیادین داشته است که اگر توسعه شهر بر اساس این دلیل باشد، حتما قابل برنامه‌ریزی است و شهروندان نیز در راستای این برنامه‌ها حرکت می کنند. اما اگر در این مسیر، انحراف قابل توجهی ایجاد شود، شهر دچار سردر گمی شده و شاهد توسعه ناموزون و مهاجرت‌های منفی خواهیم بود.
اقداماتی که در سال‌های اخیر، در قزوین صورت گرفته با نگاه صنعتی و تجاری است که اگر دلیل بنیادی شهر قزوین این بود، حتما این نوع توسعه و زیرساخت، مطلوب ارزیابی می‌شد. اما به نظر می‌رسد دلیل وجودی این شهر قبل از صنعت، توسعه کشاورزی بوده است و با اشباع شدن تهران و لزوم خروج صنایع آلوده‌کننده از پایتخت، قزوین ظاهر صنعتی به خود گرفت و شهرک‌های صنعتی در اطراف آن رونق پیدا کرد.
توسعه قزوین باید بر اساس دلیل بنیادی شکل‌گیری آن با اولویت کشاورزی صورت گیرد، یعنی ابتدا آب به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه کشاورزی، باید محور برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و زیر‌ساخت‌های آبرسانی که هنوز به درستی انجام نشده، توسعه یابد. البته در شهر تغییراتی مشهود است و از نظر راه‌های ارتباطی و ترافیک، فعالیت‌های خوبی مشاهده می‌شود، اما در راستای کنترل آب‌های سرگردان، قنات‌ها و چاه‌های غیر‌اصولی توسعه چشمگیری صورت نگرفته است.
بر اساس یک تحقیق علمی با همکاری سازمان اقتصاد و دارایی، مشخص شده است قزوین باید به سمت توسعه صنایع غذایی که مکمل بخش کشاورزی است حرکت کند. امید می‌رود از این پس مسئولان شهر و استان به توسعه اصولی و پایدار شهر قزوین توجه بیشتری داشته باشند. در این راستا پیشنهاد می‌شود به جای تنوع در شهرک‌های صنعتی، به یک یا دو شهرک اصلی بها داده شود تا پراکندگی حوزه صنعت در اطراف قزوین به وجود نیاید.
* دکترای اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه

سه شنبه 18 فروردين 1394
07:48:23
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT