ویژه‌نامه
چهارشنبه 26 اسفند 1394
زیستن در میدان مین
زنان آسیب دیده اقتصادی
میزگرد: عاطفه حسینی - هیچ کس دوست ندارد صبح که ازخانه بیرون می زند؛ با انبوهی از متکدیان چادر به صورت کشیده ای که بچه به آغوش دارند و در سرما چون بید می لرزند؛ روبرو شود. فقر و نابسامانی اقتصادی، هر قدر که دردناک باشد؛ چون به زنان می رسد؛ دردش مضاعف می شود.
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT