مقاله
دوشنبه 8 مرداد 1397
عراق؛ بهار عربی یا اعتراض مردمی
سید‌ابوالفضل هاشمی
دوشنبه 8 مرداد 1397
مادری و اشتغال
فریبا پروینیان
دوشنبه 8 مرداد 1397
آپارتمان‌سازی و ضرورت نظارت دائم بر وضعیت ایمنی آنها
علیرضا رحیمی ـ کارشناس ایمنی
دوشنبه 8 مرداد 1397
«خودباوری» و راه‌های رسیدن به آن
ایلا رضایی
شنبه 6 مرداد 1397
موش‌های فلج درمان شدند
بارقه‌ی امید برای درمان فلج اندام در انسان
محققان مرکز نوروبیولوژی بیمارستان کودکان بوستون آمریکا توانستند توانایی راه رفتن در موش‌های فلج شده را با بازگرداندن تعادل به سیستم ارادی عصبی آنها ممکن کنند.
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT