مقاله
سه شنبه 29 آبان 1397
نمایشگاه مطبوعات؛ دورهمی خانواده بزرگ مطبوعات
آرش شایسته‌نیا، دکتری مدیریت رسانه
سه شنبه 29 آبان 1397
قلب سالم با تغذیه سالم
دکتر رزا زاوشی، دانشیار تغذیه و رژیم درمانی محمد‌مسعود محمودی، کارشناس پرستاری
سه شنبه 29 آبان 1397
نگاهی به عملیات آزادسازی سوسنگرد
سرهنگ ستاد علی شفائی
دوشنبه 28 آبان 1397
زنان و مدگرایی
فریبا پروینیان
دوشنبه 28 آبان 1397
افغانستان رقابتگاه آمریکا و روسیه
سید‌ابوالفضل هاشمی
دوشنبه 28 آبان 1397
امید؛ سکویی برای دستیابی به هدف‌ها
ایلا رضایی
چهارشنبه 23 آبان 1397
کودکان افغانی، قربانیان کار
فریبا قاسمی
چهارشنبه 23 آبان 1397
زنان و موانع نامریی در ساختار اجرایی
فریبا پروینیان
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT