مقاله
شنبه 23 تير 1397
یافته تازه محققان دانشگاه کمبریج؛
ارتباط تنهایی و چاقی در انسان کشف شد!
یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که تنهایی در ژن فرد یافت می‌شود و همچنین تنهایی می‌تواند با اضافه وزن مرتبط باشد.
شنبه 23 تير 1397
نقاشی‌های کاخ چهل ستون قزوین
دکتر احسان اشراقی
سه شنبه 19 تير 1397
نیمه پنهان
خشونت مردانه در خانه
فریبا پروینیان
شنبه 16 تير 1397
آیت‌ا.. باریک‌بین و توجه به شادی مردم

توکل علی‌محمدی

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT