مقاله
دوشنبه 29 آبان 1396
قزوین، یادگاری مانده از دوره شاپور ذوالاکتاف

قسمت دوم و پایانی

چهارشنبه 24 آبان 1396
کارگران فصلی؛ بیم‌ها و امید‌ها

محمد گودرزی یکتا

چهارشنبه 24 آبان 1396
بانوان وکیل، سربازان بی‌ادعای عدالت

علیرضا مافی

سه شنبه 23 آبان 1396
زباله‌های عفونی و دقت در تفکیک از زباله‌های غیرعفونی

* گردآوری و تدوین: مهندس محمد جعفرپور

چهارشنبه 17 آبان 1396
اثرگذاری زنان روستایی در توسعه اقتصاد

حدیث باقری

يكشنبه 14 آبان 1396
ویژگی های روایت در گویش فارسی قزوینی

مجیدبالدران

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

يكشنبه 14 آبان 1396
نوسروده‌ها

علی‌اصغر یوسف گمرکچی

شنبه 6 آبان 1396
نشاط اجتماعی، عامل افزایش امنیت

علیرضا جوادی

شنبه 6 آبان 1396
سلطان صاحبقران در دارالسلطنه قزوین

محمدحسن سلیمانی

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT