باغستان سنتی بدون باغدار، باغستان نیست


بتول صحراکاران*
گسترش شهر قزوین و ارزش یافتن قیمت زمین شهری در مقابل زمین‌باغی، هم‌جواری ساختمان‌ها با باغ و عبور جاده‌ها از میان باغ‌ها، دست‌اندازی به آن‌ها وعدم امنیت، در کنار دیگر مشکلات حفظ و نگهداری باغستان، عامل اصلی رها شدن باغ‌ها در حاشیه، ورودی‌ها و دو جبهه شمال شرق و شمال غرب شهر است. بهره‌گیری از روش انتقال حق توسعه، راهی نو برای تحقق طرح‌های شهری است، ازجمله دلایل اصلی عدم موفقیت طرح‌های احیای باغستان سنتی قزوین را می‌توان مقابله آن با حقوق مالکیت دانست؛ در جامعه‌ای که این حق به‌صورت قانونی رسمیت دارد. طرح انتقال حقوق توسعه از سویی با ایجاد پیوند میان حقوق مالکیت و طرح احیا و از سویی دیگر با ایجاد تعامل میان توسعه و حفاظت، می‌تواند گامی بزرگ در جهت احیاء باغستان سنتی باشد. بدنه اجتماعی باغستان، یکی از ابعاد هویتی آن بشمار می‌رود؛ احیای باغستان سنتی با حفظ بدنه انسانی و مالکیت باغداران آن تحقق می‌یابد. انتظار می‌رود با اعطای حق انتقال توسعه به باغداران، از آن‌ها حمایت شود و به ‌جای تملک باغ‌ها و حذف مالکیت باغداران، بدنه انسانی باغستان سنتی تثبیت و تقویت گردد. TDR حفظ و نگهداری باغ‌ها توسط مالکین و زمینه بهره‌مندی از امکان توسعه آن در دیگر نواحی از شهر را برای باغداران فراهم می‌نماید. اختصاص 100 هکتار از اراضی شمال اتوبان قزوین به مقصد TDR باغستان سنتی، می‌تواند باغدار سنتی را مشروط براینکه باغ خود را حفظ و نگهداری نماید از امکان ساخت در اراضی شمال اتوبان بهره‌مند سازد. باغستان سنتی بدون باغدار، باغستان نیست. دولت اگر عزم جدی برای احیای باغستان دارد؛ باید از باغداران باغستان سنتی حمایت نماید. تملک 500 هکتار از باغستان، زمینه تغییر کاربری و تهدیدی جدی برای بخش‌های دیگر باغستان خواهد بود. این در حالی است که TDR باهدف حفظ اراضی کشاورزی و باغی، تلاش در جهت تبیین حقوق مترتب بر توسعه و انتقال آن از یک ناحیه به سایر نواحی مستعد که واجد ارزش‌های توسعه‌ای هستند؛ دارد. باغستان سنتی به وسعت 2500 هکتار واجد ارزش‌های فرهنگی و زیست‌محیطی و همگان بر ضرورت حفظ و احیا آن تاکید دارند. انجام طرح T.D.R در 500 هکتار از باغ‌های در معرض تخریب باغستان سنتی می‌تواند پایلوت مناسبی در شهر قزوین باشد. * کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی

دوشنبه 19 شهريور 1397
04:19:25
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT