زنان و آرایش


فریبا پروینیان
ایولین رید می‌گوید: «آنگاه که دوستان از حق زن برای به کار بردن لوازم آرایش و مد دفاع می‌کنند؛ بدون اینکه چنین حقی را از فشار جامعه‌ی سرمایه‌داری برای به کار بردن آن به روشنی باز شناسند، به دام تبلیغات بورژوازی افتاده‌اند». نویویرث معتقد است: «نظام سیاسی شناخته شده با عنوان سرمایه‌داری است که سلطه اخلاقی مادی خود را بر استفاده‌های اجتماعی از بدن تحمیل می‌کند و بدین ترتیب سبب از خود بیگانگی می‌شود.». امروزه با ما با نوعی استبداد نسبت به بدن زنان روبرو هستیم که در خیال غربی، بیش‌تر مفهوم بدن را متجسم می‌کند و بنابراین بیش‌تر به شیئی خواستنی و نه به یک سوژه تبدیل می‌شوند. در کم‌تر از ده سال، کالایی شدن بدن به شکل خارق العاده‌ای اوج گرفته است و محصولات بی‌شماری در زمینه آرایش وجراحی‌های زیبایی را به دنبال آورده است. زنان بطور ویژه هدف این فنون تغییر شکل هستند. زنان ناچار به وفاداری و تبعیت از الزام‌های نوعی جذابیت در شکل هستند که ارزش اجتماعی آن‌ها را به ظاهر ایشان و به الگویی محدود کننده از جذابیت وابسته می‌کند. زنان بطور خاص هدف اصلی این وسایل آرایش هستند و کارگاه‌های تغییر کالبد را تشکیل می‌دهند. اما همواره این باور تقویت می‌شود که بدن مرد در جذابیت او نقش اندکی دارد و مهم رفتارها و فعالیت‌های اوست. اگر زن بدنی دارد که او را در بهترین و بدترین موقعیت تعریف می‌کند، مرد خود بدنش است و این بدن چندان مساله‌ای ایجاد نمی‌کند. مرد بیش‌تر بر اساس اعمالش داوری می‌شود و بنابراین چندان دغدغه‌ای نسبت به از بین رفتن جذابیتش نباید داشته باشد. در جامعه نمایش، همه افراد باید دیده شوند بی آن که در نگاه دیگران تنشی ایجاد کنند. بر همین اساس همواره در ادیان مختلف آرایش‌های بیرونی زنان برای نشان دادن زیبایی نهی شده‌است، در رساله اول پطرس هم آمده: «بر زنان است که در آرایش‌های بیرونی برای نشان دادن زیبایی، از قبیل رنگ کردن مو و استفاده از زیور آلات دل نبندند بلکه بر آرایش‌های درونی تکیه کنند». این در حالی است که میدان سیاسی سرمایه‌داری می‌کوشد شرایط بدنی را بنابر اهدافش سازمان دهد. طرفداران حقوق زن تأکید دارند زنان باید رابطه‌ای دلسوزانه‌تر نسبت به بدن خود داشته باشند تا غافلگیر نشوند؛ داشتن رفتارهای پیشگیرانه‌ توجه به سلامت روابط آنها در اجتماع را تضمین می‌نماید. یعنی سوق دادن نگاه جامعه به اهمیت کار و فکر ایشان نه تحمیل نگاه جنسیتی به آنان و تبدیل ایشان بعنوان پرده‌ای برای به نمایش درآوردن زیبایی‌های جنسی خود. در آیاتی بسیاری از قرآن کریم نیز زنان مسلمان مامور شده‌اند که از تبرج و خودآرایی بپرهیزند و مفهوم آن این‌ست که زنان ناچار به وفاداری و تبعیت از الزام‌های نوعی جذابیت در شکل نیستند؛ بلکه ارزش اجتماعی آن‌ها را فعالیت‌های آنان و نوع تفکر ایشان رقم می‌زند.

دوشنبه 20 فروردين 1397
04:00:37
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT