تبلیغات تلویزیون و خانه‌داری زنان


فریبا پروینیان
متاسفانه تبلیغاتی که در تلویزیون ما انجام می‌شود؛ بر نقش خانه‌داری زن تاکید می‌نماید. در عصر کنونی زنان به همان اندازه مردان امکان اشتغال در بازار کار را دارند؛ درحالی که مسئولیت اصلی در قبال پرورش فرزند، خانه‌داری و آشپزی کما فی السابق بر عهده زنان باقی مانده است. اگر زنان نقش کارمندی را بر مجموعه نقشی معمول خود اضافه کنند؛ بنابراین نتیجه آن ممکن است پیدایش آشفتگی روانی باشد. در حالی که از رسانه‌ی ملی انتظار می‌رود به این مهم عادلانه بپردازند و سعی در نزدیک کردن نقش زنان و مردان در امور مربوط به خانه‌داری بنمایند؛ متاسفانه با تبلیغاتی جنسیتی نقش‌های کلیشه‌ای و جنسیتی را بازتولید نموده و در نتیجه زنان هنوز بیشتر از مردان پیامدهای منفی تساوی نقش را تجربه می‌کنند؛ چون آنچه از همسر بودن، والد بودن و شاغل بودن بسته به جنسیت انتظار می‌رود؛ متفاوت است. زمانی که نقش خانه‌ داری و انجام وظایف خانه برای هر دو جنس یکسان باشد و انتظارات نقشی برای هر دو نقش همانند باشد؛ در آن زمان امکان دارد میزان تفاوت از نظر آشفتگی بر اساس جنسیت کاهش یابد. براساس تعریف رسمی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، «توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها بر اساس برابری در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، ازجمله مشارکت درفرآیند تصمیم‌گیری و دسترسی به قدرت» به عنوان یکی از شالوده های اصلی «دستیابی به برابری، توسعه و صلح» محسوب می‌شود. باید به ایجاد موقعیت‌های برابر برای زنان در زمینه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه نمود؛ به نحوی که زنان بتوانند به مشارکتی متناسب با نسبت جمعیتی خود در جامعه دست یابند. بدون تردید، مهم‌ترین مانع مشارکت اجتماعی زنان عبارت از نگرش فرهنگی، سنتی، بدبینانه و منفی نسبت به نقش و پایگاه زنان است. بایستی در نظر داشت که هدف از مشارکت اجتماعی زنان، ارتقا یا اشتراک تفکر سازنده آنان در اجتماع است؛ فرآیندی که نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی و توجه به موانع و محدودیت‌ها در جهت حل آن‌ها به منظور به صحنه کشاندن نیمی از پیکره انسانی است و این در حالی است که تمایل و علاقه‌مندی زنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی در کنار فراهم آمدن شرایط مناسب فردی برای آنان هم چون حس خودباوری و اعتماد به نفس می‌تواند امکان حضور و افزایش آمادگی‌های آنان را دو چندان نماید. از رسول خدا(ص) نقل شده که «انما النساء شقایق الرجال»؛ زنان همتای مردان هستند. فرهنگ‌نویسان در معنای شقایق نوشته‌اند: یعنی مثل و مانند آن‌ها در خوی و خلق وطبیعت هستند.

سه شنبه 22 اسفند 1396
05:11:51
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT