نوسروده‌ها


علی‌اصغر یوسف گمرکچی


یک شعر زیبا به گویش قزوینی درباره فراموش شدن فرهنگ مردم شهر قزوین:

یادش بخیر اون قدیما چه شهر خوبی داشتیمان

هر وقت دلمان مگرفت تو خیابان(1) مگشتیمان

محله‌های قزوینه پای پیاده مگشتیمان

از بلاغی تا مغلواک سوخته چنار تا دباغان

نمدانی چه صفایی داشت گشت و گذار شهرمان

این سر شهر مَلاخوند بود اون سر شهرم صوفیان(2)

اول خیابان ایران خیابان سپه بودِس

الان اینقد شلوغ شدَس توش نَمِشَد بِچِقّیمان(3)

گوشه کنار شهرمان درختای بلندی داشت

درختاره بریدیمان جاش ساختیمان آپارتمان

آپارتمان نشین شدیم فرهنگمان عوض شدَس

فرهنگمان که چی بگم لهجَمانم رفت یادمان

جوانای امروز همه لهجه تِیرانی دارن

باعث شرمندگیَس لهجه اجدادیشان

انجمن و کمیته و امثالشه خط زدیمان

مِپنداریم باکلاسَس بِشش میگم دپارتمان

هنرهای دستیمانه یکه کاره(4) سر دادیم

جرباغه‌ی(5) غربیاره(6) دودستگی چسبیدیمان

فرشای دسباف داشتیمان که شهرتش جهانیَس

یه گوشه پرت کردیمشان به جاش موکت مندازیمان

سماور ذغالیا دیه بُلق بُلق نَمیکنن

حالا دیه بُق(7) نَمِدَن رفتن توی ویترینامان

پنجره‌ها اُرسی بود و شیشه هاشَم رنگی بودش

پنجره ها ساده شدن رنگ پرید از زندَگیمان

گوشتای قورمه شدَمان آویزان قَناره(8) بود

بستن حالا خارجیا فریزره به ریشمان

چای ساز و ماکروفر شدَس اساس(9) زندگانیمان

تو مطبخ ساده ما تِیَره(10) بود و سماق پالان(11)

یادش بخیر اون قدیما یه کوچه بود تو راچَمان(12)

پیر سفید بود اون کوچه یادت میاد همشهری جان؟

سر کوچه پیر سفید اون طرفش پیر حصار

حرمت پیرَمَرداره اینجور نگر مِداشتیمان

یادش بخیر اون موقعها خانه‌ی خوبی داشتیمان

چندتا اتاقِ تیر چوبی توش گذران مِکردیمان

درِ مَلّمان(13) چوبی بودش آهن و ام دی اف نبود

اما حالا گذاشتیمان ریموته(14) ما جای کُلان(15)

همساده ها چه خوب بودن چه باصفا چه مهربان

به همدیه(16) قرض مِدادَن قَزقان مسی تا نردوان

خلاصه بِشِتان بگم همه چی این رو اون رو شد

دیر شدس اما فهمیدیم چه چیزا از دست دادیمان

فرهنگ اجنبی ببم اوگلدی و ایرتی(17)اس/

تل تل کنیم از دَس مِرَد فرهنگمان، ما گفتیمان!

 

(1) خیابان سپه، از آنجایی که خیابان سپه نخستین خیابان ایران بوده است؛ مردم تا مدت‌ها آن را به نام خیابان می‌شناختند!

(2) از محله‌های قدیم قزوین

(3) تکان بخوریم!

(4) به یکباره، ناگهان

(5) چیز بی‌ارزش و بنجل

(6) غربی‌ها را!

(7) بخار سماور

(۸) چنگکی که در قدیم گوشت را به آن می‌آویختند!

(9) بنیاد و پایه

(10) ظرف مخصوص پختن دیزی

(11) ظرفی همانند آبکش که از آن برای صاف کردن گل سماق استفاده می‌کردند که امروز به اشتباه آن را به آبکش نسبت می‌دهند!

(12) از محله‌های قزوین

(13) محله ما!

(14) وسیله کنترل از راه دور درهای امروزی

(15) قفل درهای قدیمی

(16) همدیگر!

(17) بی‌دوام


يكشنبه 14 آبان 1396
05:21:09
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT