پدر تمام کرد؛ پدری را ...


فرزندان یا برچپ‌اند یا بر راست. این ذات جوانی است و کم‌تجربگی و پدران در هدایت آنان به وسط؛ که خیرالامور اوسطها و این است صراط مستقیم.


پیامبران و پیروان نیز چنین بوده‌اند. موسائیان اگر به دنیا چربیدند؛ عیسویان به معنا و پیامبر مسلمین به وسط و بعد از او باز پیروان به یمین و به یسار ...

این سیر تاریخ است. هیچ پیامبری به راهی نرفت که پیروان هدایتش کنند چه چپ و چه راست همواره پدران اتقای فرزندان بوده‌اند در تندروی به راست یا به چپ ...

0

آیت‌ا... باریک‌بین پدر معنوی قزوین بود. در زمانه‌ای که قدرت در دستان چپ بود که آن روز خط امامش می‌گفتند؛ یاران راست در محضرش جایگاه داشتند؛ بلکه اصحاب قدرت را به خانه محقرشان فرا می‌خواندند که این فرزندان در اداره شهر گلایه دارند؛ در تقسیم قدرت و در نحوه اداره؛ آنگونه که باید در خور اسلام باشد.

آنان پاسخ می‌دادند. پدر داوری می‌کرد و برمی‌گشت به انصاف آنان که بر قدرت بودند. که چقدر راست بگویند و حواسشان جمع می‌شد که باید راست بروند و انصاف آنان که در قدرت بودند که این چه کفّ نفسی است که قدرت را نه تنها از تخریب بازمی‌دارد؛ بل مجبور به پاسخگویی می‌کند. انصاف اسمش دادگاه وجدان باشد یا تقوا، در فطرت همه کسانی بود و هست که تسلیم حق هستند.

روزی که قدرت به یمینیان هدایت شد؛ او باز ملجا یساریان شد که اینان نگرانند از آنچه که بر سر شهر می‌آید... تا روزی که زانوانش قدرت داشت و دستش که تفنگ را به نشانه قدرت در پنجه نحیفش حفظ کند و زبانی که افسانه پاکی و صداقت را بسراید.

0

این نظارت پدرانه همواره فرزندان را و پیروان را به اعتدال هدایت می‌کرد. این بود که چپ و راست در کنار هم بودند و به کار انقلاب و هیچکدام دیگری را خارج از دایره نظام نمی‌دیدند؛ چه رسد به اینکه مرتبط با دشمنان قسم خورده و منافق و خارجی ...

پدر اگر رهرو فرزند شود؛ خاندان را به این سو می‌کشد یا آن سو. هر جا به غیر از وسطی که راه مستقیم است. این غایت محتوم راهبرانی است که در علقه راهرو شدند.

آیت‌ا... باریک‌بین آیه مجسم راهی است که پدران و امامان و پیامبران رفتند. سخت است؛ اما در عالم وجود ایجاد شده است. پدری باریک‌بین ...!

0

سخت امروز دلمان گرفته است. آسمان ابری است. آسمان نوید بارانی می‌دهد که غم را سبک می‌کند. سال‌ها بود که پدر دیگر در جمع نبود. در شهر نبود؛ اما اسمش پدری می‌کرد و نقسش ملائکه را هنوز، مسافر این شهر شریف به شرف آیات ...

اسمش می‌تواند هنوز پدری کند؛ اما امروز پدر در هوای قزوین دیگر نفس ندارد. فرشتگان غمگین نشسته‌اند پشت ابرهای آسمانی که بغض دارد؛ اما باران ندارد ...

0

پدر امروز تمام کرد؛ پدری را. در آستانه روز پدر و ولادت حیدر تنهایان علی مرتضی، رفته است که مرتضای شهیدش تنها نباشد.

مرتضی جان چند وقت در انتظار پدر بودی؟ پدر را در بهشت در محفلت گرامی دار...

ـ 20/1/96


دوشنبه 21 فروردين 1396
04:08:26
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT